1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, opdracht en factuur van BV CPS,
  met zetel te 8790 Waregem, Olmstraat 90 en met ondernemingsnummer: 0767.958.403 en op elke
  overeenkomst die tot stand komt tussen BV CPS en de opdrachtgever, onverminderd de bepalingen
  van openbare orde en dwingend recht. Als opdrachtgever wordt steeds beschouwd de
  ondertekenaar.
  Elke aanvaarding van de offerte/plaatsen van een opdracht geldt als aanvaarding van de algemene
  voorwaarden door de opdrachtgever. Deze aanvaarding blijkt uit de ondertekening of schriftelijk
  akkoord.
  Afwijkingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen zijn
  overeengekomen en kunnen niet worden beschouwd als een definitieve wijziging van deze
  voorwaarden.
 2. OFFERTES
  Alle offertes van BV CPS zijn, tenzij anders bedongen, geheel vrijblijvend aangaande aanvaarding.
  De offertes hebben een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen en zijn opgesteld op basis van de
  door de opdrachtgever gegeven informatie (o.a. plaats en tijdstip van vertrek, de bestemming,
  e.d.). BV CPS is niet verantwoordelijk voor foutief doorgegeven informatie door de opdrachtgever,
  wijzigingen in de offerte kunnen dan noodzakelijk zijn.
  Wanneer de offerte is bevestigd, dan is deze bindend en kan er niet worden afgeweken van de alle
  noodzakelijke informatie (o.a. te presteren uren, bestemming, e.d.). Tenzij er een nieuwe offerte
  wordt opgemaakt of er een schriftelijk akkoord van BV CPS gegeven wordt.
  De prijzen in de offertes zijn geldig voor zover de uitvoering van de opdracht binnen de maand na
  ondertekening van de offerte plaats vindt. Hierna heeft BV CPS het recht om prijsstijgingen door te
  rekenen aan de opdrachtgever.
 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd en schriftelijk
  heeft bevestigd, dan wel de opdracht plaatst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten
  akkoorden.
  2
  Indien geen gebruik wordt gemaakt van een wagen van BV CPS zal de opdrachtgever bij aanvang
  van de overeenkomst een verklaring ondertekenen waarin hij bevestigt eigenaar te zijn van de
  wagen waarmee de diensten zullen verleend worden.
  Indien de opdrachtgever niet de eigenaar van de wagen is, zal de opdrachtgever een verklaring
  ondertekenen waarin de correcte identiteit van de eigenaar van de wagen is opgenomen. Dit ook
  vergezeld met een document (ondertekening vereist) van de eigenaar van de wagen waaruit diens
  schriftelijke toestemming blijkt.
  Bij aanvang van de overeenkomst zorgt de opdrachtgever dat de wagen volledig gekeurd is en
  conform is aan de wettelijke en technische vereisten. Het bewijs hieromtrent kan voorafgaand
  opgevraagd worden door BV CPS. Bij gebrek aan geldige documenten, zal de overeenkomst
  ontbonden worden en zal er tevens een schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze
  schadevergoeding bedraagt het volledig te factureren bedrag alsof de diensten integraal geleverd
  zijn.
  Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, zijn zij allemaal hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk.
  De duur van de overeenkomst betreft de duur van de prestatie. Per prestatie zal er een nieuwe
  overeenkomst worden afgesloten.
 4. CHAUFFEURS
  BV CPS stelt de chauffeur aan die voor de opdrachtgever zal rijden. BV CPS zorgt voor kwalitatieve
  chauffeurs en zal hen voorafgaandelijk aan een grondige screening (o.a. rijvaardigheid, wel
  rijcursussen gevolgd, e.d.) onderwerpen, waaruit blijkt dat de chauffeurs in staat zijn om veilig met
  alle soorten wagens te rijden.
  De opdrachtgever kan in principe de chauffeur niet weigeren, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk
  anders overeengekomen.
  De chauffeur wordt aangesteld per individuele rit.
  De verplaatsingsvergoeding van de chauffeur tot aan de vertrekplaats van de opdrachtgever, zal
  aan de opdrachtgever aangerekend worden. De gepresteerde uren betreffen steeds vanaf vertrek
  op de maatschappelijke zetel van BV CPS tot terugkomst op de maatschappelijke zetel van BV CPS.
 5. INFORMATIEPLICHT
  De opdrachtgever is verplicht om BV CPS alle noodzakelijke informatie te bezorgen met betrekking
  tot de uitvoering van opdracht en draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
  3
 6. FACTURATIE EN BETALING
  De prijzen zijn gerekend aan uurtarief en worden berekend per uur dat de chauffeur ter beschikking staat
  van de opdrachtgever. Ieder begonnen kwartier wordt in rekening gebracht. De prijzen houden tevens
  rekening met de huidige brandstofprijzen.
  Voor nachtelijke ritten – tussen 22u en 6u – zal een toeslag van 20% worden aangerekend.
  Voor ritten op zon- en wettelijke feestdagen zal een toeslag van 50% worden aangerekend.
  Voor ritten van langer dan 3 uur zal er om telkens om de 3 uur een pauze van 15 minuten worden
  gehouden.
  Voor ritten van langer dan 8 uur, zal er tevens een maaltijdvergoeding voor de chauffeur worden
  aangerekend (t.w.v. 25,00 EUR).
  De chauffeurs kunnen geboekt worden vanaf een minimumduur van 3 uur, indien de opdrachtgever een
  chauffeur nodig heeft voor een korter traject, zullen er toch 3 uur worden aangerekend.
  De chauffeurs kunnen maximum voor 7 opeenvolgende kalenderdagen worden geboekt. Indien er een
  overnachting vereist is, worden de rusturen van de chauffeur niet in rekening gebracht. De rusttijd
  bedraagt dagelijks minstens 6 uur. De opdrachtgever draagt de kost van de maaltijden en overnachting.
  Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BV CPS,
  binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting.
  Voor elke opdrachtgever dewelke fungeert als onderneming, zal elke op haar vervaldag niet of
  niet-volledig betaalde factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
  nalatigheidsinterest opbrengen tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van
  02.08.2022, met een minimum van 10,5%. In geval van laattijdige betaling zal de opdrachtgever
  tevens een vergoeding verschuldigd zijn van 12% op de hoofdsom, met een minimum van 50,00
  EUR.
  Als de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband
  houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, dan wordt bij gebreke aan tijdige
  betaling van de totale prijs of het saldo eerst een kosteloze betalingsherinnering verstuurd. Indien
  de betaling niet gebeurt binnen de 14 kalenderdagen na het versturen van deze kosteloze
  betalingsherinnering, zal de wettelijke interest uit de wet van 02.08.2022 betreffende de
  bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd zijn. In dat geval zal de
  koper eveneens een schadevergoeding verschuldigd zijn van:
   20,00 € voor een schuld tot 150,00 €;
  4
   30,00 € plus 10% van het nog verschuldigde bedrag voor een schuld tussen 150,00 € en
  500,00 €;
   65,00 € plus 5% van het nog verschuldigde bedrag voor een schuld boven 500,00 €, met
  een maximum van 2.000,00 €.
  De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere, zelfs nietvervallen
  facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien aan de opdrachtgever een
  afbetalingsplan is toegekend, doet één laattijdige of onvolledige betaling het afbetalingsplan van
  rechtswege vervallen.
  Indien de opdrachtgever klachten heeft, moeten deze schriftelijk ter kennis gebracht worden aan
  BV CPS en dit binnen de 8 kalenderdagen na de prestatie.
  Indien de opdrachtgever de factuur rechtsgeldig wenst te protesteren, dient dit te gebeuren
  binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  De aansprakelijkheid van BV CPS door de niet-nakoming van haar verplichtingen vloeit voort uit
  een inspanningsverbintenis.
  BV CPS is enkel aansprakelijk in geval er sprake is van een opzettelijke of grove fout in hoofde van
  zijn chauffeurs. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard van BV CPS in geval de bestemming niet
  of niet tijdig wordt bereikt door toedoen van de verkeersomstandigheden (zoals file, ongeval op de
  weg, weersomstandigheden, e.d.).
  De aansprakelijkheid van BV CPS is in ieder geval beperkt tot de maximum waarde van de
  betrokken overeenkomst, exclusief btw.
  BV CPS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle eventuele indirecte schade die de
  opdrachtgever zou lijden door de niet-nakoming van de overeenkomst.
  In geval een van de chauffeurs van BV CPS de wagen van de opdrachtgever gebruikt, is BV CPS niet
  aansprakelijk voor de kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de wagen verbonden zijn.
 8. RESERVERING
  Reservaties zijn slechts mogelijk uiterlijk 24 uur voor aanvang van de te leveren prestatie en deze
  zijn kosteloos.
 9. ANNULATIE EN ONTBINDING
  Annulaties zijn kosteloos indien zij gebeuren meer dan 24 uur vooraf.
  5
  Bij annulering wordt een vergoeding van 3 uur én een administratiekost van 30,00 EUR
  aangerekend. Indien er andere kosten (hotelkosten, parkingskosten, vluchten, e.d.) reeds werden
  gemaakt dienen deze ook door de opdrachtgever te worden betaald.
  Indien de overeenkomst dient ontbonden te worden door toedoen van de opdrachtgever, zal de
  opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de reeds uitgevoerde prestaties én een bijkomende
  schadevergoeding overeenstemmend met 3 uur prestaties en een bijkomende administratiekost
  van 30,00 EUR. Onverminderd het recht van BV CPS om een eventuele grotere schade te bewijzen.
  Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt door toedoen van BV CPS, heeft de opdrachtgever
  recht op vergoeding van zijn bewijsbare schade.
  In elk geval dient de annulering, dan wel de ontbinding schriftelijk gebeuren.
 10. VERZEKERINGEN
  Alle wagens van BV CPS zijn volledig rechtsgeldig verzekerd voor het gebruik als ‘taxi/personen
  vervoer’.
  Indien er met de wagen van de opdrachtgever dient te worden gereden door één van de
  chauffeurs van BV CPS dient deze een BA-verzekering (WAM) én een omniumverzekering (incl.
  diefstal, bijkomende bestuurder en passagiersverzekering) te hebben.
 11. IMPREVIES EN OVERMACHT
  Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van BV CPS, die de
  uitvoering van de prestaties van BV CPS ernstig bemoeilijkt of het economisch evenwicht tussen
  partijen verstoort. In geval van imprevisie verbinden partijen zich ertoe om de voorwaarden van de
  overeenkomst te heronderhandelen.
  Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door BV CPS geheel of
  gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke
  controle van BV CPS.
  In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de
  toestand van overmacht de uitvoering onmogelijk maakt voor BV CPS. Overmacht geeft de
  opdrachtgever recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder
  overmacht wordt onder meer verstaan pandemieën, epidemieën, brand, stakingen of elke andere
  gebeurtenis, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van BV
  CPS kan worden verlangd.
  6
 12. PERSOONSGEGEVENS
  BV CPS is geen eigenaar van de door u gegeven informatie en gebruikt deze enkel om te
  informeren en om een degelijke service aan te bieden.
  BV CPS behoudt zich het recht voor om van elke wagen die haar ter beschikking wordt gesteld
  foto’s te nemen en deze te publiceren op de website en sociale media van BV CPS. Deze foto’s
  houden in dat de wagen zichtbaar is, maar dat er nooit een duidelijke vermelding naar de eigenaar
  is (bv. geen zichtbare nummerplaat, noch eigendom/woonplaats).
 13. NIETIGHEID
  De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van deze algemene voorwaarden doet
  geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.
 14. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
  De overeenkomsten worden gesloten in Waregem en zijn onderworpen aan het Belgische recht.
  Tenzij dwingende wetgeving in het voordeel van de opdrachtgever zich hiertegen verzet, zullen de
  Rechtbank van de zetel van BV CPS bevoegd zijn om van gebeurlijke geschillen kennis te nemen.